Projeler

1- Öğrenci Bilgi Sistemi
Üniversitemiz Akademik ve İdari personelinin; öğrenci kayıt, ders ekleme, sınav işlemleri, not girişi, rapor işlemleri, harç kontrolü-sorgusu, öğrenci belgeleri vb. birçok işlemini web ortamında yürütebildiği bir otomasyon sistemidir. Sistem, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı için hazır hale getirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemde her kullanıcı, ait olduğu grubun (Öğrenci İşleri Memuru-Dekan-Müdür-Bölüm Başkanı-Öğretim Üyesi vs.) yetkisi dahilinde belirtilen işlemlerin hepsini Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu bazında internet üzerinden gerçekleştirebilmektedir.
Bu sistem kullanıcıların istekleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmekte olup, daha hızlı ve etkin bir kullanım sağlamaya yönelik olarak geliştirilmeye devam edilmektedir.
Sistem üç ayrı kullanıcı modülü (arayüzü) sunmaktadır. Bunlar;
Öğrenci İşleri Yönetim Modülü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kullanıcıları başta olmak üzere, Akademik Birim Öğrenci İşleri Memurları(Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitüler), Akademik Birim Sekreterleri, Bölüm Başkanları gibi Öğrenci Bilgi Sistemi kullanıcıları bu modülü kullanmaktadırlar. Modülde; öğrenci kayıt, ders kayıt, sınav tanımlama, ders açma, ders saydırma, ders şubelendirme, derse öğretim elemanı atama, öğrenciye danışman atama, harç tanımlama ve tahakkuk, mezuniyet işlemleri, müfredat işlemleri ve daha pek çok işlem modül kullanıcıları tarafından hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
Yapılan her türlü işlem tarih-saat-kullanıcı-işlem kriterleri göz önüne alınarak kaydedilmekte ve yapılan hataların-değişikliklerin kim tarafından ne zaman yapıldığı kolayca bulunabilmektedir. Otomasyon web tabanlı olduğu için tüm kullanıcılar bahsedilen tüm işlemleri internet erişimi olan her yerden kolayca yapabilmektedir.
Akademik Personel Modülü
Bu modül Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları tarafından kullanılmaktadır. Üniversitemizin tüm öğretim elemanlarının sisteme giriş için kullanıcı adı-şifre ikilileri tanımlanmıştır. Öğretim elemanları sisteme internet üzerinden erişim sağlamakta ve tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirmektedirler. Bu modül ile yapılabilen başlıca işlemler; verilen dersler için hafta bazında öğrenci yoklama girişi yapılması, sınav notlarının girilerek öğrencilere ilan edilmesi, eğer danışmanı olunan öğrenciler varsa öğrencilerin ders kayıtlarının onaylanması ve mezun adayı olarak işaretlenmiş öğrencilerinin mezuniyetlerinin onaylanmasıdır.
Öğrenci Modülü
Üniversitemiz öğrencilerinin kullandıkları web tabanlı otomasyon modülüdür. Burada öğrenciler yıl ve dönem bazında aldıkları dersleri ve notlarını, ders programlarını, sınav sonuçlarını görebilmekte ve online ders kaydı yapabilmektedirler. Ayrıca hocaları tarafından kendilerine gönderilen mesajları (ödev, duyuru vs.) okuyabilmekte ve böylece aldıkları dersler için anlık olarak aktif bir bilgi iletişimi sağlanabilmektedir.
2- Evrak Takip Projesi
Üniversitemizde 2000-2011 yılları arasında kullanılan evrak takip sistemi masa-üstü yazılımı, yerini 2012 yılı başından itibaren kullanılmaya başlanan web tabanlı evrak takip sistemine devretmiştir.
Evrak takip sistemi web tabanlı hale getirilerek tüm verilerin ve arşivin tek bir merkezde toplanması sağlanmıştır. Tüm evrak defteri kullanan birimlere ait arşiv, tek merkez üzerinde depolanmaktadır. Bu şekilde gelen ve giden evraklar arasında gerçek ilişkilendirme kurulabilmektedir.
Sistemin web tabanlı hale getirilmesi ile birlikte evrak sistemini kullanabilmek için sadece internet bağlantısına sahip bir bilgisayar yeterli olmaktadır. Bilgisayarda olması gereken yazılımlardan ilki zaten her bilgisayarda kurulu olarak gelen internet tarayıcısıdır. Bunun yanında evrakları ekranda izleyebilmek için herhangi bir PDF okuyucu programı yeterli olacaktır.
Evrak sistemini aktif olarak kullanan personelin geri dönüşüm olarak ilettiği hata bildirimleri hızlı bir şekilde giderilerek sistem yeni sürümü ile web de yayınlanmaktadır. Web tabanlı ve tek merkezden çalışan tüm sistemlerde olduğu gibi sistemin güncellenmesi sırasında kullanıcılar etkilenmeden yeni sürümler devreye sokulabilmektedir.
Sistem şu an 3 adet sanal makineden oluşan bir cluster üzerinden çalışmakta olup, gerektiği durumlarda çok hızlı bir şekilde yeni sanal makineler hizmete alınarak kullanıcı ihtiyacı karşılanabilmektedir. Bu makine ekleme işlemleri de kullanıcıyı etkilemeden gerçekleştirilmekte olup, 2013 yılı içinde elektronik imza entegrasyonu gerçekleştirilecektir.
Kullanım sürecinde ilk yılını dolduran web tabanlı evrak sistemindeki ilk yıla ait kullanım istatistiği aşağıdaki gibidir;
830 farklı personele ait toplam 1200 kullanıcı hesabı sistemi kullanmak üzere tanımlanmıştır.
90.000’nin üzerinde evrak gönderilmiştir.
Evrak oluşturulması esnasında 203.000 adet paraflama işlemi, 98.842 adet imzalama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Sistem üzerinden ayrı kişilere veya birimlere evrak havale etme işlemi 227.000 kez gerçekleşmiştir.
Gönderilen evraklar için toplam 92.500 adet dosya, ek olarak eklenmiştir.
Kullanıcılar toplamda 695.000 işlem gerçekleştirmiştir.
3- Web Projeleri
Üniversitemiz ulusal ve Uluslararası sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikleri, dergiler ve çalışma grupları için birimimize web sitesi talepleri gelmektedir. Bu istekler üst yönetimin onayından sonra gerekli analizler yapılarak istenilen web sitesi en kısa sürede gerekli grafikleriyle birlikte oluşturulmaktadır.
Önceki yıllarda hazırlanan web servis ve sitelerinin yanısıra 2012 yılında birimimiz tarafından hazırlanan web projeleri;
MUWİS (Üniversite Anasayfası)
MUABiS (Anket Bilgi Sistemi)
MUYBİS (Yayın Bilgi Sistemi-Puanlama-Faaliyet Raporu)
MUKWEB (Akdemik Personel Kişisel Web Sayfaları)
Personel Web Servisi
MUWİS( Üniversite Birim-Bölüm Sayfaları)
Farabi Öğrenci Başvuru Sistemi
Farabi Değişim Programından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin istenilen belgeler ve bilgiler doğrultusunda hazırlanan Farabi Değişim Programı Başvuru Servisidir. 
Toplantı Yönetim Sistemi
Tamamen web tabanlı olarak oluşturulan bu sistemle, yapılan “Yönetim Kurulu ” ve “Senato ”  toplantıları çevrimiçi (online) olarak sürdürülmektedir.  Yetkilere göre;  çevrimiçi (online) oy verme, eski ve hazır toplantıları görmeye olanak sağlayan bu sistemle çevrimiçi (online) arşivleme işlemi de  gerçekleştirilmiş olmaktadır. 
Personel Pasaport Formu Oluşturma Servisi
Bu servis sayesinde;
Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu, Hizmet Damgalı Pasaport Formu ve Görev Yeri Belgesi gibi belgelerin Mernis Servisi sayesinde kimlik bilgileri ve adres bilgileri çekilerek Formlar oluşturulması sağlanmaktadır.
Ulaşım Krokisi Web Sitesi (ulasim.mu.edu.tr)
Bu site sayesinde Kampus araçları saatleri, güzergahları  ve yeni yapılanması hakkında bilgi verilmekte olup, ulaşımla ilgili şikayet ve öneriler ilgili birim ve kişilere ulaştırılabilmektedir.
Sempozyum-Kongre -  Çalıştay Web Siteleri
Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi (www.ogrencikongresi.mu.edu.tr),
17. Finans Sempozyumu (www.finans17.mu.edu.tr),
Uluslararası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı (nanoelectromugla.mu.edu.tr),
Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
4- Özel Yetenek Sınavları Değerlendirme Projesi
2008 yılında hazırlanan proje ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci temininde, sınav aşamalarında alınan puanların hesaplanarak değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır. 
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümler için hazırlanan özel yetenek sınavı değerlendirme sistemiyle toplamda 1600 öğrencinin katıldığı sınavlarda öğrencilerin sınav puanlarının hesaplanması ve bölüm atamaları bu sistem aracılığıyla yapılmıştır.
Öğrencilerin Kimlik bilgileri Mernis Veritabanı,  YGS ve SBS puanları ÖSYM web servisleri kullanılarak sisteme dahil edilmiş bu sayede bilgi güvenirliği ve kontrol kolaylığı sağlanmıştır.
Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Sisteminin Kullanıldığı Bölümler;
Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (I.Ö.)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (II.Ö.)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü  Rekreasyon Bölümü (I.Ö.)
Rekreasyon Bölümü (II.Ö.)
Spor Yöneticiliği Bölümü (I.Ö.)
Spor Yöneticiliği Bölümü (II.Ö.)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü
Resim Bölümü
Heykel Bölümü
Eğitim Fakültesi
Resim – İş Öğretmenliği Bölümü
Müzik Öğretmenliği Bölümü 
5- Personel Projesi 2013 yılında Üniversitemize kazandırılan Personel Bilgi Sistemi Akademik ve İdari personelin özlük, kadro, izin, sicil hareketleri v.b. birçok personel bilgisinin tutulduğu ve kullanıldığı bir projedir. Birimimiz tarafından Server kurulumlarının yapılmasıyla proje kullanılır hale getirilmiştir. 2008 yılında Üniversitemize Anadolu Üniversitesinden alınan projedeki eski personel bilgilerinin yeni sisteme aktarımı da gerçekleştirilmiştir.
6- Uzaktan Eğitim Projesi
Uzaktan eğitim, zaman ve mekan sınırlanması olmadan, İnternet üzerinde yer alan elektronik kitaplar, materyaller, notlar, sanal sınıflarda yapılan canlı dersler, canlı derslerin dana sonra istenilen herhangi bir zamanda tekrar izlenmesi, ödevler, görevler, projeler, forumlar, forumlarda açılan tartışma konuları, çevrimiçi sohbet yada elektronik posta aracılığıyla gerçekleştirilir.
Birimimiz Üniversitemizde uygulanmaya başlanan Uzaktan Eğitim Hizmetlerinde Stüdio Odaların altyapısının oluşturulmasında ve Uzaktan Eğitimle verilen derslerin uygulanmasını sağlayan yazılım hizmetlerinde teknik destek vermektedir.
-->